GAPbuster Logo
GAPbuster Home Home About GAPbuster Over ons FAQ GAPbuster Veelgestelde vragen
Velkommen
 

Gebruiksvoorwaarden

Als gebruiker van de GAPbuster website ('www.gbw.solutions'), verklaart u zich te houden aan de onderstaande voorwaarden. Bekijk daarom de voorwaarden in betrekking tot de hele website of delen daarvan.

Licentie
Door u toegang tot de website toe te staan, kent GAPbuster u een licentie toe. U accepteert de voorwaarden van deze licentie door de website te bezoeken. Uit hoofde van deze licentie en afhankelijk van het absolute recht van GAPbuster Worldwide om toegang tot de gehele website of delen van de website te veranderen, heeft u het niet-exclusieve recht verkregen om:

Het materiaal op de website te bekijken.Toegang te verkrijgen tot het materiaal op de website. De website uitsluitend te gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van deze licentie. Het is toegestaan om materiaal van de website te downloaden en te gebruiken voor een tijdelijk doel (zoals offline bekijken).

Het is echter alleen toegestaan om materiaal van de website te downloaden voor reproductie met voorafgaande schriftelijke toestemming van GAPbuster Worldwide, en na betaling van eventuele kosten die GAPbuster voor dit gebruik van u eist.

Uw verplichtingen
U verplicht zich hierbij tot:

Het niet kopiëren of vertalen voor commercieel gebruik, reproduceren, bewerken, veranderen of aanpassen van alle materiaal op deze website, zonder de expliciete toestemming van GAPbuster Worldwide, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze licentie.

Het verzekeren dat uw werknemers, onderaannemers en eventuele andere tussenpersonen met geautoriseerde toegang tot de website bekend zijn met de voorwaarden van deze licentie.

Het niet leveren of op andere wijze in enigerlei vorm beschikbaar stellen van alle materiaal op deze website aan personen, uitgezonderd werknemers, onderaannemers of andere agenten zonder de schriftelijke toestemming van GAPbuster Worldwide.

Het niet gebruiken van het materiaal op deze website voor, of in verband met, werkzaamheden van een servicebureau.

Garantie
GAPbuster Worldwide garandeert niet dat het materiaal op de website correct, compleet of volledig bijgewerkt is. GAPbuster schendt de voorwaarden van deze licentie niet als er materiaal op de website aanwezig is dat incorrect, incompleet of verouderd is.

GAPbuster Worldwide behoudt zich het recht voor om materiaal op de website zonder kennisgeving te veranderen, toe te voegen of te verwijderen.

GAPbuster Worldwide garandeert niet dat de functies van deze website of websites van derden niet worden onderbroken of foutloos zijn, dat gebreken zullen worden opgelost of dat elektronisch materiaal op de website of de websites van derden vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

In de mate zoals toegestaan door de wet, worden alle geïmpliceerde voorwaarden uitgesloten. Als een wet voorwaarden voor deze licentie impliceert die niet wettelijk kunnen worden uitgesloten, zijn dergelijke voorwaarden van toepassing op deze licentie, behalve dat de aansprakelijkheid van GAPbuster voor schending van enige geïmpliceerde voorwaarde beperkt is, naar keuze van GAPbuster Worldwide, tot een of meer van de volgende:

Het vervangen van producten of diensten waarop de schending betrekking heeft of het leveren van gelijkwaardige goederen of diensten.

De reparatie van dergelijke producten of diensten
Het betalen van de kosten voor het vervangen van de goederen of diensten of voor het aanschaffen van gelijkwaardige goederen of diensten.

Het betalen van de kosten voor de reparatie van de producten of het opnieuw uitvoeren van de diensten.
GAPbuster Worldwide is niet aansprakelijk voor eventuele indirecte schade of gevolgschade die voortkomt uit een schending van deze licentie of uit het leveren van een programma met gebreken of verkeerd materiaal

Wanneer u besluit de website te bezoeken, erkent u dat u uw onafhankelijk beoordelingsvermogen heeft gebruikt en niet heeft vertrouwd op enige representatie van GAPbuster Worldwide die niet expliciet in deze licentie is aangegeven, of op enige beschrijving of illustratie of specificatie uit enig document inclusief catalogi of publiciteitsmateriaal geproduceerd door GAPbuster Worldwide (hetgeen verouderd of vervangen kan zijn).

Intellectuele eigendomsrechten
U erkent dat het materiaal op deze website onderhevig is aan copyright© en aan andere intellectuele eigendoms- en wettelijke rechten (inclusief rechten van derden).

Het is niet toegestaan om gedurende of na de vervaldatum of beëindiging van deze licentie enige daad toe te staan die inbreuk maakt op een van deze rechten en, zonder beperking van de algemeenheid van het voorafgaande, erkent u uitdrukkelijk dat u geen materiaal van deze website mag kopiëren, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze licentie.

Handelsmerken
GAPbuster Worldwide en alle geassocieerde handelsmerken zijn handelsmerken van GAPbuster Limited en de daarmee in verband staande rechtspersonen.

Abonnementen
Abonnees van de diensten van de website mogen materiaal dat wordt verschaft bij normaal gebruik van het abonnement in digitaal formaat opslaan op computerterminals, in databases of andere bewaarplaatsen.

Slechts één afzonderlijke abonnee heeft toegang met een wachtwoord. Wachtwoorden en gebruikersnamen mogen niet worden afgegeven aan andere personen, rechtspersonen of bedrijven.

Abonnees dienen er zorg voor te dragen dat het copyright op het materiaal wordt beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, kopiëren, reproduceren, uitlenen, doorverkopen, manipuleren, demonteren, distribueren of publiceren. Ingeval een abonnee deze verplichting schendt, of als blijkt dat het gedrag van een abonnee de van toepassing zijnde wet schendt, mag GAPbuster onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving het abonnement van een abonnee opschorten of beëindigen.

Vrijwaring
U moet GAPbuster Worldwide vrijwaren van alle aansprakelijkheid, schade, claims, verlies, kosten en uitgaven, die GAPbuster Worldwide jegens u of een derde partij kan oplopen door schending van deze licentie.

Het is gebruikers verboden een link naar de website te plaatsten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GAPbuster Worldwide en op bevredigende voorwaarden voor GAPbuster Worldwide.

Disclaimer
U accepteert dat GAPbuster Worldwide geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor enige fout of weglating in verband met het materiaal op deze website.

U accepteert dat GAPbuster Worldwide geen toezeggingen doet voor toegang tot deze website op een bepaalde tijd of voor een bepaalde tijdsduur. U gaat ermee akkoord dat GAPbuster Worldwide niet aansprakelijk is voor enige vermindering in de toegankelijkheid van de website of eventuele gevolgen die voortvloeien uit het niet beschikbaar zijn van de website.

Voorwaarden van de licentie
Deze licentie gaat in op het moment dat u de website bekijkt, en is vanaf dat moment definitief. De licentie kan door GAPbuster Worldwide echter zonder nadere kennisgeving worden beëindigd als u enige voorwaarde van deze licentie schendt.

Bij beëindiging van de licentie moet u of uw vertegenwoordiger alle kopieën, elektronisch of afgedrukt, van materiaal dat is verkregen van de website dat u in uw bezit of onder uw beheer of anderszins heeft, teruggeven of vernietigen op de wijze zoals aangegeven door GAPbuster Worldwide.

Beëindiging uit hoofde van dit artikel heeft geen invloed op de rechten of rechtsmiddelen die GAPbuster anderszins heeft volgens deze licentie of de wet.

Wijzigingen van deze licentie
Dit zijn de huidige voorwaarden van de licentie.

GAPbuster Worldwide mag te allen tijde de voorwaarden van deze licentie wijzigen en aanpassen door de gewijzigde voorwaarden op de website te publiceren. U aanvaardt dat GAPbuster Worldwide u daarmee voldoende kennisgeving geeft van de wijzigingen en aanpassingen.

Elke keer dat u onze website bezoekt is het uw eigen verantwoordelijkheid uzelf vertrouwd te maken met de huidige voorwaarden

Verklaring van afstand
lndien GAPbuster Worldwide op enig moment faalt in het afdwingen van deze voorwaarden of dit nalaat, zal dat niet worden opgevat of beschouwd als een verklaring van afstand van de rechten van GAPbuster Worldwide uit hoofde van deze licentie.

Jurisdictie
Deze licentie is onderworpen aan en wordt geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat Victoria, Australië.

Definities
GAPbuster Worldwide betekent GAPbuster Limited, alle hiermee verbonden rechtspersonen, GAPbuster PLC en alle daarmee verbonden rechtspersonen. Een verbonden rechtspersoon betekent een verbonden rechtspersoon zoals gedefinieerd in de Corporations Law van Australië.

'Hyperlink' betekent enig mechanisme waarmee een koppeling van de ene locatie op het Internet (of een webpagina) naar een andere locatie op het Internet (of een andere webpagina, of een andere plek op dezelfde webpagina), kan worden gemaakt en omvat ieder mechanisme dat toegang biedt tot bestanden of deze koppelt via internet.

'Intellectueel eigendom' betekent alle intellectuele eigendomsrechten zoals vastgelegd in artikel 2 van de conventie van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom van 1967 van alle uitvindingen, ontwerpen, handelsmerken, handelsnamen, schema-opzetten, plantenvariëteiten, bedrijfs- en domeinnamen, logo's en presentatie, vertrouwelijke informatie, materie, materialen of werken toegankelijk op of via de websites van GAPbuster Worldwide.

 
 
Privacyverklaring | Gebruiksvoorwaarden ISO 9001:2000 mspa verisign © 2010 GAPbuster Worldwide